Ανακοίνωση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα του Δήμου Ορχομενού

Σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση κοινόχρηστου χώρου το έτος 2020 πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων & Ταμείου του Δήμου τα δικαιολογητικά:
Αίτηση όπου θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) .

  1. Δημοτική Ενημερότητα
  2. Αντίγραφο της αδείας του Καταστήματος με έναρξη Επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
  3. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
  4. Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών, της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
  5. Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
  6. Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

            Αφού ελεγχθούν τα δικ/κά, ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια κατόπιν γνωμάτευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, καταβληθεί το τέλος που αναλογεί για την χρήση χορηγείται  ή άδεια  με απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού,  σύμφωνα με την νομοθεσία και τον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων. Κατόπιν αιτήσεως σας δύναται να αυξηθεί το εμβαδόν του υπό κατάληψη Κοινόχρηστου χώρου χωρίς επιπλέον χρέωση όπου αυτό είναι δυνατόν.

            Σε περίπτωση ανανέωσης αδείας ο ενδιαφερόμενος θα  υποβάλλει σχετική αίτηση  στην οποία θα επισυνάπτει την ισχύουσα (κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης) άδεια λειτουργίας του καταστήµατός του, την παλαιά-αρχική άδεια χρήσης-κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, Δημοτική Ενημερότητα  και όποιο από τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά, (και ήδη κατατεθειµένα στο ∆ήµο µε την αρχική αίτηση για την λήψη της πρώτης άδειας χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου), τυχόν διαφοροποιείται.               Αν αυθαίρετα κάνετε χρήση κοινοχρήστου χώρου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης,Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Τμήμα Εσόδων  & Ταμείου επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 09:30 έως 13:30 για υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών για την έκδοση της αδείας χρήσης του χώρου ή   θα   αφαιρέσετε   κάθε   στοιχείο   εξοπλισμού.            

Διαφορετικά

α/ θα σας  καταλογισθεί χρηματικό πρόστιμο,

β/ έχετε ποινικές ευθύνες και τιμωρείσθε με τις ποινές του Ποινικού Κώδικα και 

γ/ η αφαίρεση-μεταφορά- αποθήκευση των στοιχείων εξοπλισμού θα γίνει  από τα συνεργεία του Δήμου με την επιβολή  ειδικού προστίμου. 

Share...

nea

Next Post

Επαναλειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας

Δε Μάι 25 , 2020
Με την υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-05-2020 (ΦΕΚ 1867β’), κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, επαναλειτουργούν από 18/05/2020 οι εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής: των […]

Σας ενδιαφέρουν