Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδριάζει σήμερα στις 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ   στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Φίλωνος 35-39 στη Λιβαδειά κατ΄εφαρμογήν: 

α) των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010)

β) των διατάξεων της παραγράφου 1 τουάρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 

γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και 

δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

IΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1)Έγκριση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IncluCities

Εισηγητής :  Δήμαρχος Λεβαδέων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ.Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΙIΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το ημερήσιο τέλος Λαϊκών Αγορών  του Δήμου Λεβαδέων

  • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

3) Παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου πυρόσβεσης του Δήμου στην Ελληνική Ενωση Ερευνας και Διάσωσης Λιβαδειάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020.

  • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

   ΙΙI.    ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)   Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων 

  • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5)   Εγκριση της υπ΄αριθμ 36/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

  • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6)  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share...

nea

Next Post

ΟΧΙ στην καταστροφή της Οίτης

Δε Μάι 25 , 2020
Με την – ανέλπιστα μεγάλη – συμμετοχή των πεντακοσίων και πάνω φίλων της Οίτης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η Ορειβατική Συνάντηση – Πορεία Αλληλεγγύης, που οργανώθηκε από την Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης σε συνεργασία με τους Ορειβατικούς Συλλόγους Λαμίας και Άμφισσας, τον Όμιλο Φίλων του Δάσους και τον […]

Σας ενδιαφέρουν