Δράση ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

1 min read

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων στα διοικητικά της όρια, με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών, αλλά και τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Για το σκοπό αυτό και σε συνέχεια των οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκδίδει πρόσκληση με συνολική δημόσια δαπάνη 1.000.000 €, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μελετών ωρίμανσης έργων, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.


Οι μελέτες ωρίμανσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων κτιρίων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σωρευτικά:

  • Εκπόνηση αναγκαίων  υποστηρικτικών/προπαρασκευαστικών μελετών.
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν. 4782/2022 περί δημοσίων συμβάσεων.
  • Δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) στις περιπτώσεις των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 12, του άρθρου 7, του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή:

  • Η επικαιροποίηση/συμπλήρωση/τροποποίηση υφισταμένων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.

Τα παραδοτέα κάθε πρότασης θα πρέπει να επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου, το φυσικό αντικείμενο του οποίου, μετά την υλοποίησή του στην Προγραμματική Περίοδο 2021-27, θα είναι λειτουργικό και θα πετυχαίνει τους απαιτούμενους στόχους.

«Συγχρηματοδοτούμε και προωθούμε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, προκειμένου να εξοικονομήσουμε δαπάνες και να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων.

»Προωθούμε παράλληλα την ηλεκτροκίνηση, αναπτύσσοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός στόχος μας είναι να αφήσουμε ισχυρό οικολογικό αποτύπωμα τα επόμενα χρόνια. 

»Οφείλουμε αυτήν την παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, τόσο ως εφαρμοσμένη πολιτική, όσο και ως τρόπο σκέψης, ως νοοτροπία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Share...

Διαβάστε επίσης...