Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς έως 4 Μαϊου

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Λιβαδειάς αποφάσισε την αποχή των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των ακροατήριων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και των υπηρεσιών τους και απ’ όλες τις ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία- Κτηματολογικά Γραφεία  έως και την 4-5-2020,προκειμένου αφ’ ενός μεν  να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού Covid – 19 και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των συναδέλφων δικηγόρων αλλά και όσων δυνητικά θα εμπλακούν στις ανωτέρω διαδικασίες, αφ’ ετέρου δε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Πολιτεία να λάβει όλα τα πρόσφορα και ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα προστασίας που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας, συνήλθε σήμερα, την 27-04-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να λάβει θέση ενόψει των αποφασισθέντων από την Κυβέρνηση,  για την επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και των Ειρηνοδικείων και Μονομελών Πρωτοδικείων όσον αφορά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη  ή μεταρρύθμιση προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης  λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολ.Δ. και  αφού έλαβε υπ’ όψιν του:

Α. Την από 23-4-2020 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην οποία αναφέρεται: «…..Ενόψει της επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των δικαστηρίων από 28.4.2020, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αφού ενημερωθούν, από τους προϊσταμένους των οικείων δικαστικών σχηματισμών και τους υποθηκοφύλακες της περιοχής ευθύνης τους, για τα ληφθέντα από την Πολιτεία προληπτικά μέτρα και για τη διάθεση ή μη των αναγκαίων υλικών γενικής και ατομικής προστασίας από το Υπουργείο, να συνεδριάσουν για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προτείνεται η αποχή από τα καθήκοντά μας από 28 Απριλίου μέχρι και 5 Μαΐου»,

 Β.   Το από 23-4-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για «Τα μέτρα ατομικής προστασίας στα Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη εγκρίνει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με εταιρία υπηρεσιών φύλαξης για την επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των άμισθων υποθηκοφυλακείων Νίκαιας, Μαραθώνα, Κορωπίου, Σπάτων, Π. Φαλήρου, Αμαρουσίου, Λάρισας, Κομοτηνής, Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προς αποφυγή συνωστισμού του συναλλασσόμενου κοινού, λόγω του κορονοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχόμενου από 27/4/2020, και για τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για τις ώρες από 9:00 ως 14:00). Β. Σχετικά με τη διάθεση υλικού ατομικής προστασίας, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για τον κορονοϊό που λειτουργεί στο Υπουργείο σε συνεργασία με την  Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει ήδη διαθέσει μέσα ατομικής προστασίας σε όλα τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο καμία αναφορά δεν γίνεται για τα λοιπά άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, όπως αυτά της περιφέρειάς μας και, συνεπώς, ουδεμία πρόβλεψη γίνεται για την υγιεινή και την ασφάλεια των όσων καλούνται να εργαστούν εντός αυτού (δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, υπαλλήλων, πολιτών) έχει ληφθεί από την Πολιτεία.

 Γ.Την από 24.4.2020 επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής προς τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, για την μετάθεση της ενάρξεως των άνω διαδικασιών για την 4.05.2020.

  Δ.   Την προφορική επικοινωνία που είχε, στις 24-4 και  27-4-2020, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας με τους στην περιφέρειά μας Υποθηκοφύλακες ή τους αναπληρωτές αυτών Συμβολαιογράφους ως επίσης και των Γραμματειών του Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Λεβαδείας, από την οποία αποκόμισε ότι  δεν έχουν  ληφθεί από την Πολιτεία τα προσήκοντα και ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στις άνω Υπηρεσίες και των προσερχόμενων σε αυτές δικηγόρων και πολιτών, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι θα κληθούν να εργασθούν εντός αυτών,  κρίνοντας κατά το δοκούν  για τη λήψη των όποιων μέτρων.

 Ε.   Το γεγονός ότι έως σήμερα, δεν υπάρχει η έγγραφη γνώμη του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών για τον τρόπο και τη μέθοδο επαναλειτουργίας Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, παρά το γεγονός ότι αυτή ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με την από 22-4-2020 σχετική επιστολή του.

 ΣΤ.  Το γεγονός ότι το υγειονομικό υλικό που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, δια των οικείων Εφετείων (γάντια και υγρό απολύμανσης), είναι ελάχιστο και αν δεν έχει ήδη αναλωθεί,  δεν επαρκεί για τις ανάγκες μιας ημέρας και μόνο για τους δικαστικούς υπαλλήλους,

           ΘΕΩΡΕΙ ότι η βεβιασμένη επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Δικαστηρίων και δη μόνο για τις διαδικασίες προσημειώσεων και συντηρητικών κατασχέσεων, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς τη λήψη πρόσφορων και ενδεδειγμένων μέτρων  θέτει σε κίνδυνο την υγεία  και τη ζωή των συναδέλφων δικηγόρων καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων σε αυτές

                               Για τους λόγους αυτούς, 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, παρά την επιτακτική ανάγκη επανεκκίνησης της δραστηριότητάς μας, μετά από πολυήμερη υποχρεωτική αποχή από τις διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων , 

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

την αποχή των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των ακροατήριων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και των υπηρεσιών τους και απ’ όλες τις ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία- Κτηματολογικά Γραφεία  έως και την 4-5-2020,προκειμένου αφ’ ενός μεν  να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού Covid – 19 και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των συναδέλφων δικηγόρων αλλά και όσων δυνητικά θα εμπλακούν στις ανωτέρω διαδικασίες, αφ’ ετέρου δε να δοθεί επαρκής χρόνος στην Πολιτεία να λάβει όλα τα πρόσφορα και ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα προστασίας που θα εγγυώνται την ασφάλεια όλων.

                                        Για το   Δ.Σ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ          

Share...

nea

Next Post

Πανδημία νεοφιλελευθερισμού

Τρ Απρ 28 , 2020
Ενώ η πανδημία του κορωναϊού δεν έχει τελειώσει και η πανδημία της οικονομικής κρίσης έπεται, βλέπουμε να ξεδιπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς η πανδημία του κράτους της δεξιάς.  Μετά τη διανομή δημόσιου χρήματος σε υμέτερους σε ΜΜΕ, καναλάρχες, «επιμορφωτές» κλπ, με το Κοινοβούλιο σε καραντίνα, η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδια εξανδραποδισμού της […]